Leidse hoogleraren vanaf 1575

Johannes Adriaan Mol (Hans)

Geboren
1954-08-05 te Kapelle, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1991)

Type examen
Promotie
Datum
1991-11-08
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het Middeleeuwse Friese kloosterlandschap

Bijzonder Hoogleraar (2003)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis
Leeropdracht
Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen
Datum benoeming
2003-06
Datum oratie
2004-03-05
Titel oratie
Sinds God in Jorwerd verscheen: Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Mol J.A. (2016), The Knight Brothers from the Low Countries in the Conflict between the Westphalians and the Rhinelanders in the Livonian Branch of the Teutonic Order, Ordines Militares. Yearbook for the Study of the Military Orders 20: 123-144.
 • Langen G. de & Mol J.A. (2016), Terpenbouw en dorpsvorming in het Friese kustgebied tussen Vlie en Eems in de volle middeleeuwen. In: Nieuwhof A. (red.) Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek nr. 98. Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek. 99-128.
 • Koorn F.W.J. & Mol J.A. (2015), Jacob van Zuden and the Early Fourteenth-Century Expansion of the Hospitallers in the Bishopric of Utrecht, Crusades 14: 183-209.
 • Mol J.A. (2015), Traitor to Livonia? The Teutonic Orders' land marshal Jasper van Munster and his actions at the outset of the Livonian Crisis, 1554-1556, Ordines Militares. Yearbook for the Study of the Military Orders 19: 113-149.
 • Mol J.A. (2015), Building a parcel based historical GIS for the Netherlands with the cadastre of 1812-1832: results, problems and perspectives. In: Busch M., Kroll S., Olesen J.E., Schoebel M., Zölitz R. (Eds.) Die Schwedische Landesaufnahme von Pommern 1692-1709. Ergebnisse eines Editionsprojektes im Kontext der Forschung.. Kiel: Verlag Ludwig. 35-54, 160-164.
 • Mol J.A. & Meer P.L.G. van der (2014), Belang en betekenis van de Beneficiaalboeken van Friesland 1543. Inleiding, De Vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het Koninklijke Fries Genootschap voor geschiedenis en cultuur en de Fryske Akademy 94: 129-132.
 • Mol J.A. (2014), Het inkomen van zielzorgers in Friesland, 1511-1543, De Vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het Koninklijke Fries Genootschap voor geschiedenis en cultuur en de Fryske Akademy 94: 165-174.
 • Mol J.A. (2014), The Cistercian Model? The Application of the Grange System by the Various Religious Orders in the Frisian Coastal Area, 1150-1400, The Medieval Low Countries. An Annual Review 1: 205-232.
 • Gerrits M. & Mol J.A. (2013), Macht geweld en monniken. De escalatie van een vete in de Friese Zuidwesthoek 1482-1495, De Vrije Fries 93: 53-98.
 • Mol J.A. (2013), Monasteries and water management in the Frisian coastal plain. The reconstruction of landed property as a trigger for new research on the chronology of embankment and drainage. In: Thoen, E., e.a. (Red.) Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered nr. 13. Turnhout: Brepols. 267-286.
 • Mol J.A. (2013), Zur bäuerlichen Selbstverwaltung und Wehrhaftigkeit in Fryslân, besonders in den südlichen Moorgebieten. In: Kunz H., Pingel F., Steensen Th. (red.) Die ‘freien Friesen’: Geschichte und Perspektiven der Selbstverwaltung in den Frieslanden. Braïst/Bredtstedt: Nordfriisk Instituut. 55-66.
 • Mol J.A. (2012), Naar het voorbeeld van de cisterciënzers? Uithoven van kloosters in de Friese kustzone, 1150-1400. In: Vanclooster D. (Red.) Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in Noordwest-Europa tussen de 12de en de 18de eeuw. Koksijde: Ten Duinen Abdijmuseum. 53-62.
 • Mol J.A. (2012), Priesterbrüder in Friesland und der Ballei Utrecht während des Mittelalters. In: Militzer K (Red.) Herrschaft, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens in Mittelalter und Neuzeit. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften. 93-06.
 • Mol J.A. (2012), De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland: datering en fasering, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14(2011): 49-90.
 • Mol J.A. (2012), Inleiding. In: Engen H van, Vliet K van (Red.) De nalatenschap van de Paulusabdij. Hilversum: Verloren. 9-22.
 • Mol J.A. (2012), Om riddereer of zielenheil? De Pruisenreizen van de Noord-Nederlandse adel in de veertiende eeuw, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 27(3): 113-126.
 • Mol J.A. (2011), Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren.
 • Mol J.A. (2011), Crisis in Prussia, crisis in the bailiwicks? The case of Utrecht, 1443-1469. In: R. Czaja, J. Sarnowsky (Red.) Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten. Torun. 173-189.
 • Mol J.A. (2010), Stellingwerf en Schoterland als vrije Friese landsgemeenten en hun strijd met de bisschop van Utrecht. In: Bloemhoff H., Zuil C. (Red.) Soe sullen die Stellinge … Lezingen van het Historisch Symposium ‘Stellingwarf 700’ op 18 september 2009. Oldeberkoop. 11-30.
 • Mol J.A. & Koorn F.W.J. (2010), Netwerken voor het Heilige Land. Jacob van Zuden en de expansie van de johannieters in het bisdom Utrecht, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12: 146-174.
 • Moolenbroek J.J. van & Mol J.A. (2010), Inleiding. In: Mol J.A., Moolenbroek J.J. van (Red.) De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum. 9-17.
 • Delvigne J.J. & Mol J.A. (2010), Het klooster, het land en het water. In: Moolenbroek J.J. van, Mol J.A. (Red.) De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum. 153-72.
 • Mol J.A. (2010), Bezitsverwerving en goederenbeheer van de abdij van Aduard. In: Moolenbroek J.J. van, Mol J.A. (Red.) De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum. 173-202.
 • Moolenbroek J.J. van & Mol J.A. (2010), De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum: Verloren.
 • Mol J.A. & Ekamper P. (2010), De kadastrale kapstok: HISGIS Fryslân als model voor een Nederlands basissysteem. In: Boonstra O., Schuurman A. (Red.) Tijd en ruimte: nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen. Utrecht. 198-209.
 • Mol J.A. & Smithuis J. (2008), De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11: 165-204.
 • Mol J.A. (2008), Die friesischen Johanniterklöster im Mittelalter. In: Lengen H. van (Red.) Zur Geschichte des Johanniterordens im friesischen Küstenraum und anschliessenden Binnenland. Beiträge des Johanniter-Symposiums vom 11. bis 12. Mai 2007 in Cloppenburg-Stapelfeld. Cloppenburg: Heimatbund für das Oldenburger Münsterland. 42-65.
 • Mol J.A. (2008), Frisians and Foreigners in the Hospitaller House of Sneek: Origins and Careers. In: Mallia-Malines V. (Red.) The Military Orders, Volume 3: History and Heritage. Aldershot: Ashgate. 269-278.
 • Mol J.A. (2007), Friesland under the Teutonic Order? a Fantastic Plan from 1517 by Grand Master Albrecht of Brandenburg-Ansbach. In: Borchardt K., Jaspert N., Nicholson H.J. (Red.) The Hospitallers, the Mediterranen and Europe. Festschrift for Anthony Luttrell. Aldershot: Ashgate. 243-254.
 • Mol J.A. (2007), Gallows in Late Medieval Frisia. In: Bremmer Jr R.H., Laker St., Vrie O. (Red.) Advances in Old Frisian Philology. Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik Band 64. Amsterdam/New York: Rodopi. 263-298.
 • Mol J.A. (2006), Trying to survive. The Military Orders in Utrecht, 1580-1620. In: Mol J.A., Militzer K., Nicholson H.J. (Red.) The Military Orders and the Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition. Papers of the Utrecht Conference, 30 September - 2 October 2004. Hilversum: Verloren. 181-208.
 • Mol J.A. (2006), Galgen in laatmiddeleeuws Friesland, De vrije Fries 86: 95-140.
 • Mol J.A. (2006), Het Broereklooster van Bolsward: een kort historisch overzicht. In: Friso W., Waard F.J. van der (Red.) Onder dak. De Broerekerk in Bolsward. Groningen: Passage. 9-17.
 • Mol J.A. (2006), The Hospitaller Sisters in Frisia. In: Luttrell A., Nicholson H.J. (Red.) Hospitaller Women in the Middle Ages. Aldershot: AShgate. 179-208.
 • Mol J.A. (2005), Woord vooraf. In: Robijn V. (Red.) Het recht van een vrije Friese stad. De stadboeken van Bolsward (1455-1479). Hilversum: Verloren. 7-8.
 • Mol J.A. (2005), Beziehungen zwischen den Zirkarien Friesland und Westfalen im Mittelalter, Analecta Praemonstratensia 81: 128-153.
 • Mol J.A. (2005), De Johannieter zusters in middeleeuws Friesland. In: Schmidt H., Schwarz W., Tielke M. (Red.) Tota Frisia in Teilansichten. Hajo van Lengen zum 65. Geburtstag. Aurich: Ostfriesische Landschaft. 173-189.
 • Mol J.A. (2005), Die Johanniterklöster im mittelalterlichen Friesland. In: Piotrowsky M. (Red.) Die Johanniter Kapelle in Bokelesch. Oldenburg: Isensee Verlag Oldenburg. 9-44.
 • Mol J.A. (2004), De kloostergoederen in Friesland na de Reformatie, Signum 16: 87-98.
 • Mol J.A. (2004), Het uithofsysteem van het koorherenklooster Bergum in Friesland, Historisch-Geografisch Tijdschrift 22: 73-85.
 • Mol J.A. & Post J. (2004), De Epposteen van Rinsumageest, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 103: 109-121.
Vakpublicaties
 • Mol J.A. (2016), Een paar kanttekeningen bij het eerste deel van de middeleeuwse geschiedenis van Limburg, Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 151: 306-312.
 • Feikens J.J. & Mol J.A. (2015), De nieuwbouw van het cisterciënzer klooster Menterne, ca. 1290-1300. Een verkenning van de ruimtelijke structuur, Groninger Kerken 2015(1): 1-12.
 • Mol J.A. & Zomer J. (2015), Gerkesklooster en zijn ontginningsactiviteit in Langewold omstreeks 1300, Stad & Lande 3: 30-35.
 • Mol J.A. & Bärenfänger R. (2013), Die ehemaligen Klosterplätze im Küstengebiet / De voormalige kloosterplaatsen in het kustgebied. In: Kegler J (Red.) Land der Entdeckungen / Land van ontdekkingen. Die Archäologie des friesischen Küstenraums / De arcehologie van het Friese kustgebied. Aurich. 296-309.
 • Feikens J.J. & Mol J.A. (2012), HISGIS Amsterdam (1832/1851) De vectorisering, digitalisering en verrijking van het oudste kadaster als infrastructuur voor een historisch GIS van Amsterdam: een werk in uitvoering, GIS Magazine 10(4): 10-12.
 • Mol J.A. (2012), Udo Arnold, historicus van Europese betekenis. In: Mertens J (Red.) Adel, ridderorde en erfgoed in het Land van Maas en Rijn. Opstellen und Aufsätze zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. Udo Arnold. Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen. 19-22.
 • Mol J.A. (2011), Menko. In: Dunphy R.G. (Red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden/Boston. 1103.
 • Mol J.A. (2010), HISGIS Groningen. Opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten. Leeuwarden: Fryske Akademy.
 • Mol J.A. (2010), Vitae abbatum Orti Sancte Marie. In: Dunphy R.G. (Red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden/Boston. 1487.
 • Mol J.A. (2010), Emo. In: Dunphy R.G. (Red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden/Boston. 575.
 • Mol J.A. (2009), Ter introductie. In: Thelen, T. (Red.) Soevereine Heerlijkheid. Commanderij Gemert. 6-7.
 • Mol J.A. (2009), Frise. In: Bériou N., Josserand Ph. (Red.) Prier et combattre. dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen âge: Fayard. 371-372.
 • Mol J.A. (2009), Utrecht. In: Bériou N., Josserand Ph. (Red.) Prier et combattre. dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen âge: Fayard. 947-948.
 • Mol J.A. (2007), Modsz kronika Wielkich Mistrow. In: Trupinda J. (Red.) Imagines potestatis. Insygnia i znaki Wadzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim. Malbork. 415-416.
 • Mol J.A. (2007), Tussen Staveren en Warns: het Rode Klif. Fries nationalisme. In: Blockmans W.P., Pleij H. (Red.) Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Amterdam: Bert Bakker. 228-239.
 • Mol J.A. (2007), Helwerd: de heilige wierde bij Usquert. De eerste dichter in de volkstaal. In: Blockmans W.P., Pleij H. (Red.) Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Amterdam: Bert Bakker. 74-85.
 • Mol J.A. (2006), Een premonstratenzer landschap in Friesland: het 'imperium' van Lidlum en Monnikebajum ruimtelijk bezien. In: Janssens H. (Red.) Norbertijner Abdij-economie en Landschap. Averbode: Abdij Averbode.
 • Mol J.A. (2006), The Dutch presence in the Teutonic Order in Latvia. In: Schuddeboom R. (Red.) Beyond traditional borders. Eight centuries of Latvian-Dutch relations. Riga: Apgads Zelta Grauds. 19-26.
 • Mol J.A. (2006), Frisia. In: Murray A.V. (Red.) The Crusades. An Encyclopedia. Santa Barbara: ABC Clio. 487-489.
 • Mol J.A. (2005), De aanval van de groep Ravelli. Een dramatisch verlopen Nederlandse actie op het Eiland van Dordrecht, 10-11 mei 1940. In: Pierik P., Ros M., Swieten J. van (Red.) Achtste Bulletin van de Tweede Wereldoorlog. Soesterberg: Aspekt. 125-172.
 • Mol J.A. (2005), Kerstening van Friesland, Benedictijns Tijdschrift 66: 61-71.
 • Mol J.A. (2004), De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?, Fryslân. Kwartaalblad van het Koninklijk Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 10(3): 16-20.
Populariserend
 • Jansma K. & Mol J.A. (2010), Welvaart en strijd. In: Jansma K. (Red.) Het verhaal Wûnseradiel … dat âlde, âlde paad. Leeuwarden. 32-45.
 • Mol J.A. (2010), Kerken, kloosters en belangen. In: Jansma K. (Red.) Het verhaal Wûnseradiel … dat âlde, âlde paad. Leeuwarden. 60-71.
 • Mol J.A. (2007), Kloosters, galgen en meisjes van plezier. GIS en geschiedenis in een Fries project, GIS Magazine 5(2): 18-21.
 • Mol J.A. (2006), Klaarkamp bij Rinsumageest: de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster, Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 12(2): 5-12.
 • Mol J.A. (2005), Friesland en Groningen onder de Duitse Orde? Een fantastisch plan van hoogmeester Albrecht van Brandenburg-Ansbach uit 1517, Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 1(11): 18-23.
Overig
 • Mol J.A. (2014), Redactielid De Vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het Koninklijke Fries Genootschap voor geschiedenis en cultuur en de Fryske Akademy 94.
 • Mol J.A. & Feikens J.J. (2013), HISGIS Amsterdam 1832-1860 (data file) HISGIS (HIStorisch Geografisch InformatieSysteem). Leeuwarden: Fryske Akademy. [dataset]
 • Meer P.L.G. van der & Mol J.A. (Red.) (2013), De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. Leeuwarden: Afûk.
 • Mol J.A. (2013), [Bespreking van: Kos A (2010) Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten] Holland. Regionaal Historisch Tijdschrift.
 • Mol J.A., Bijsterveld A.J.A., Boone M., Damen M.J.M., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M., Snijders T. & Trio P. (2012), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 15.
 • Mol J.A. (2012), Een caleidoscoop voor Dick [Bespreking van: Brand A.J., Benders J (2011) Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer] Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 26: 116-120.
 • Mol J.A. (2011), Nieuwe literatuur over het proces van de tempeliers (1307-1314 [Bespreking van: Burgtorf J., Crawford P. (2010) The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314)] Signum.
 • Mol J.A. (2011), De Duitse Orde in het Heilige Land [Bespreking van: Morton N.E. (2009) The Teutonic Knights in the Holy Land 1190-1291] Signum.
 • Mol J.A., Bijsterveld A.J.A., Boone M., Damen M.J.M., Deligne Chl., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M. & Trio P. (2011), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14.
 • Mol J.A. (2009), Schiere monniken als Moderne Devoten [Bespreking van: Dijk R. van (2007) Moderne Devoten in monnikspij. Klooster en Colligatie van Sibculo 1406-1580] Signum.
 • Mol J.A. (2009), Pelgrimsonthaal op Rhodos [Bespreking van: Hasecker J. (2007) Die Johanniter und die Wallfahrt nach Jerusalem] Signum.
 • Damen M.J.M., Mol J.A., Boone M., Bijsterveld A.J.A., Deligne Chl., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M. & Trio P. (2009), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12.
 • Bijsterveld A.J.A., Damen M., Delinge Chl., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M., Mol J.A. & Trio P. (2009), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12.
 • Boone M., Bijsterveld A.J.A., Damen M.J.M., Delinge Chl., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M., Mol J.A. & Trio P. (2008), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11.
 • Bavel B.J.P. van, Boone M., Bijsterveld A.J.A., Damen M.J.M., Hoven van Genderen A.J. van den & Mol J.A. (2007), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 10.
 • Mol J.A., Militzer K. & Nicholson H.J. (Red.) (2006), The Military Orders and the Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition. Papers of the Utrecht Conference, 30 September - 2 October 200. Hilversum: Verloren.
 • Boone M., Bijsterveld A.J.A., Bavel B.J.P. van, Damen M.J.M., Mol J.A. & Hoven van Genderen A.J. van den (2006), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 9.
 • Mol J.A. (2006), De tweede religieuze vrouwenbeweging in twee Nederlandse steden [Bespreking van: Luijk M. van (2004) Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580] Signum 18: 128-36.
 • Corbellini S., Goudriaan T., Mol J.A. & Tervoort A. (Red.) (2006), Wonderen voor alledag. Elf opstellen ove godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek. Hilversum: Verloren.
 • Mol J.A. (2005), Middeleeuwse bronnen voortaan digitaal? De start van het Digitale Oorkondeboek Groningen en Drenthe [Bespreking van: Alma R. Digitaal Oorkondenboek Groningen en Drenthe] Historisch Jaarboek Groningen: 106-108.
 • Bavel B.J.P. van, Bijsterveld A.J.A., Damen M.J.M., Hoven van Genderen A.J. van den, Mol J.A. & Trio P. (2005), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8.
 • Mol J.A. (5 maart 2004), Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.
 • Mol J.A. (2004), Drie paarden en een harnas [Bespreking van: Biskup M., Janosz-Biskupowa I. (2004) Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, T. II] Signum 16: 162-164.
 • Bavel B.J.P. van, Bijsterveld A.J.A., Damen M.J.M., Mol J.A., Hoven van Genderen A.J. van den & Simons W. (2004), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 7.
 • Mol J.A. & Oostra J. (Red.) (2004), Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698. Archivalische gegevens over de stemdragende boerderijen, hun eigenaars en gebruikers in de twaalf dorpen van de grietenij Hennaarderadeel, door D.J. van der Meer. Leeuwarden: Fryske Akademy.
 • Mol J.A. (2003), Vorsten en edelen als bouwheren van stenen kerken [Bespreking van: Hartog E. den (2002) De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300] Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 17: 145-153.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3681

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl